ساعت درج شده بر روی بلیط مسافر، زمان حرکت هواپیما است.